Projekty EÚ

Spoločnosti Lesy Jasov, s.r.o. bol na základe predloženej žiadosti z apríla 2018 schválený Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka v rámci opatrenia, v rámci opatrenia 8 -  Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.6 - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Názov predloženého projektu je „Nákup lesnej techniky pre Lesy Jasov, s.r.o.“

Následne s účinnosťou od 13.03.2019 bola uzavretá medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Lesmi Jasov, s.r.o. Zmluva o poskytnutí NFP č. 086KE260007. Znenie zmluvy je uverejnené na:  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3930790&l=sk.

Ide o finančnú podporu z EÚ v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Cieľom schváleného projektu je obstaranie lesnej techniky (zavedenie nových techník a technológií), ktorú bude spoločnosť využívať na obhospodarovanie lesa. Používanie modernej ekologickej  lesnej techniky umožní posilniť uplatňovanie prírode blízke obhospodarovanie s pozitívnym dopadom na biodiverzitu a ekologickú hodnotu územia. Projekt je prioritne zameraný na obstaranie strojov a zariadení na manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby, súčasne je zameraný aj na obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest. Projektom sa zavádzajú moderné inovatívne technológie, ktoré zvýšia produktivitu práce, znížia priame náklady a budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži poškodzovanie životného prostredia, zvýši sa hospodárska hodnota lesov a posilní sa produktivita práce.

Investícia do lesníckych technológií pozostáva z nákupu  nasledujúcich lesných strojov a zariadení.

Obstaranie stroja a zariadení na manipuláciu dreva - prioritná oblasť projektu

V rámci tejto kategórii obstaráme čelný nakladač VOLVO L50H LB. V rámci tejto kategórie bude aj nákup motorovej píly STIHL MS 441.

 
Obstaranie špeciálnych technológií na opravu lesných ciest – sekundárna oblasť projektu

V rámci tejto kategórii obstaráme frézu MUTHING MU-H/S 160 prioritne určenú na čistenie cestných priekop, resp. okolia lesných ciest. Súčasťou tejto oblasti je aj nákup benzínového krovinorezu STIHL  FS – 410,  C–EM, rovnako na údržbu lesných ciest, priekop a ich okolia. Dodaný bude vrátane potrebného príslušenstva a bezpečnostných prvkov. Používaný bude aj pri iných lesníckych činnostiach.

Celkové náklady na investíciu predstavujú – 130 917,54 €, na základe predloženého projektu je výška  nenávratného finančného príspevku v 50% miere a spolufinancovanie tiež v 50% miere. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 65 458,77 €.