História

Obchodná spoločnosť Lesy Jasov s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.05.1994 a zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel.: Sro, vložka číslo: 5142/V, dňa 07.09.1994.

Jediným spoločníkom a vlastníkom spoločnosti je Rád premonštrátov  - Opátstvo Jasov. Je registrovanou organizáciou na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky – odbor cirkevný, ako samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.

Rád premonštrátov založilo v roku 1994 svoju obchodnú spoločnosť za účelom obhospodarovania lesných pozemkov, ktoré mu boli vydané ako oprávnenej osobe v rámci reštitučného konania. Povinnou osobou boli vtedajšie Východoslovenské lesy š.p. Košice, Lesný odštepný závod Košice.