Rozsah a členenie

Geomorfologicky územie patrí do krajinného celku Volovských vrchov a lesných oblastí- Košická kotlina, Abovská vrchovina, Volovské Vrchy, Čierna hora a Slovenský kras.
Celý lesný celok sa nachádza v okrese Košice – okolie.
Prevažujú rovnoveké a rôznorodé porasty.

Lesný celok Lesy Jasov spol. s r. o. delený podľa vlastníckych celkov (v ha)

LHC Výmera lesných pozemkov Výmera lesných porastov
Jasov 2166,8119 2147,2
Poproč 3472,6740 3431,01
Medzev 444,7189 443,82
Spolu 6084,2048 6022,03

 

Z toho sa plocha lesných porastov delí na:

Kategória lesa Rozloha
(v ha)
Hospodárske 704,50
Lesy osobitého určenia 4881,20
Ochranné lesy 436,33
Spolu rozloha lesných porastov 6022,03

 

Lesné porasty v percentuálnom zastúpení

Plošné zastúpenie drevín- sú tu zastúpené ihličnaté aj listnaté dreviny a to v pomere 10,15% ku 89,85%.